KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI

KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI

Hz.İdris Kimdir?

Peygamberlik gelmeden önce de ibâdetle meşgûl olur, sâlih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzât te’mîn eden usta ve zanaatkar salih bir insandı.
Terzilik mesleği yeryüzünde ilk defa Hz.İdris ile başlamıştır.

İçinde yaşadığı kavin, Kâbil’in soyundan geliyordu. Madden ve mânen çok bozulmuş ve azıtmış kavimdi. Hz. Şit aleyhisselâm’ın gösterdiği ve öğrettiği yoldan ayrılmışlar, Allah’u Tealaya kulluk vazîfesini terketmişlerdi.
Onlar için herşey artık helal duruma gelmişti.
Hak yolun­dan ayrılan bu kavme Cenâb-ı Hak, İdrîs aleyhisselâm’ı otuz sayfa risale ile peygamber olarak gön­derdi.
Allâh’ın emir ve yasaklarını içinde yaşadığı topluma tebliğ etti.

Melekler yeryüzüne Hz.İdris Aleyhisselam’ı ziyarete gelir ve onunla sohbet ederlerdi. Hz.İdris Aleyhisselam’ın bin kişi kadar cemaati vardı.

Hz.İdris’in Duası

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve
şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es’eluke  imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi’t tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.

Bu Dua ve Esmalar, Hz.İdris Peygamber (a.s) tarafından okunmuştur ve bu sebebteh dolayı Esma-i İdrisiyye diye adlandırılmıştır.
Hz. İdris Peygamber’in (a.s) İbrani ve Suryani dilinde okumuş olduğu bu 40 isim ve 40 dua’yı Farsçaya çeviren Ebul Mekarim Fahreddin Hazretleridir.
Hz.İdris (a.s) bu isim ve dualarla Allah’ı teala’ya dua etmiş ve duası Allah’ü Teala katında kabul olunmuştur.

 • 1. Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.
 • 2. Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.
 • 3. Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.
 • 4. Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü
 • 5. Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.
 • 6. Yâ Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.
 • 7. Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü.
 • 8. Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.
 • 9. Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.
 • 10.Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.
 • 11.Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.
 • 12. Yâ Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.
 • 13.Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.
 • 14.Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi.
 • 15.Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.
 • 16.Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen.
 • 17.Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü.
 • 18.Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi.
 • 19.Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü.
 • 20.Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü.
 • 21.Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi.
 • 22.Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.
 • 23.Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.
 • 24.Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.
 • 25.Yâ Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.
 • 26.Yâ Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi.
 • 27.Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.
 • 28.Yâ Kahirü zü’l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.
 • 29.Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.
 • 30.Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi
 • .31.Yâ Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.
 • 32.Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi.
 • 33.Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey’e yüazühü min halkıhi.
 • 34.Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi.
 • 35.Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.
 • 36.Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.
 • 37.Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.
 • 38.Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.
 • 39.Yâ Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü.
 • 40.Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.

Dua ve isimlerin anlam ve faziletleri sitemize eklenmeye başlamıştır.
1.Esma-i İdrisiyye İçin
2.Esma-i İdrisiye İçin
Esma-i İdrisiyye Şeriflerinin tamamı eklenecektir.

Bir Cevap Yazın