Esma-i idrisiyye Şerhi İsim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi İsim ve Havasları

1.İsim
Sübhaneke Lailahe İlla Ente Ya Rabbe Külli Şey’in Ve Varisehu


Esma-i İlâhiy’den bir ismi şerifi de Ya Rabb dır Yani (Ey terbiye eden).
Manâsı:
Ortağı ve benzeri olmayan Ey Sübhan Allah!
Bütün noksanlıkdan ve acizlikden münezzeh olansın.
Şânı’na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir.
Hevai nefsimle İkameti ubudiyetden firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım.
Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım. Sensin. Nice yüzbin âlem’i var ettin Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden sensin.
Sensin Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz, naçiz kalbimi halâs edip envan lûtufu hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazarına nazar ettiren Sensin.
Ya Rabbi!
Bütün âlemler mahv ve yok olmağa mahkûm. Sen ise baki olansın.

Sırları ve Faydaları : 


Bütün büyükler, ileri gelenler bu esmaya rağbet etmişlerdir. Her kim bu ismi okusa insanların çoğu ona muti olur. Bu hususta hiç bir şüphe yoktur.

• Her kim bu İsmi vird edinip devamlı ve çok okusa gönlü hidayet nuruyla nurlanır. Her muradı ve maksudu yerine gelir.
• Eğer bir kimsenin büyükler katında bir dileği olsa onun huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı bu esma-i idrisiyeyi okumalıdır.
Allah Teâiâ onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. Okuyanın ne isteği varsa gerçekleşir.
• Eğer bir kimse birini sevse; o da ona cefalar etse; bu şerefli ismi karşısında 17 kere okusa muradı gerçekleşir. (size helal olan birisi için)
• Eğer bir kimsenin dünyalık sebeblerden bir dileği olsa; Pazar günü güneş doğarken niyet edip 124 kez okursa dileği gerçek olur. (Cumartesi gecesinin sabahı’dır, pazarı pazartesiye bağlayan geceyle karıştırmayınız)
• Dikkat! Size helal dairesinde olan için yapılmalıdır. Eğer bir gönül haceti olsa sevdiği kimse yüz vermese Pazar günü gusül edip 121 defa bir yenir taam üzerine okuyup ona yedirse hemen onun hayaline düşer.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurdu ki:
Bu ismin iki çeşit hassa’sı vardır.

Birincisi: Bir kimse günde 70 kere bu şerefli ismi zikir ettiği zaman büyüklerden bir dileği olsa gerçekleşir ve o kimse Kalblerin sevgilisi olur.
İkincisi: Bir kimse halvetde 40 gün boyunca günde 7000 kere olmak üzere zikre devam etse Cenâb-ı Hakkın Vahdaniyet sırrına âşinâ olur. Hikmet kaynakları açılıp İlâhî bilgiden payına düşeni alır.
• Bütün yaratılmışlardan selâmet bulur. Onlardan ona hiç bir zarar gelmez.
• Ve bütün isteklerine kavuşur.
Fakat bu halvet tertibinin Mürşid-i Kâmü eliyle olması şartdır. Zira Yunus Aleyhisselâmın Balığın karnında 40 gün bu şekilde zikre devam etmesi; Halvet makamında zikirdir ki; o zaman cinsinden mürşid yoktu. Ama bizzat Cenab-ı Hakk o halvetde terbiye etdi. Kıssasından malûmdur (28).
• Büyükler katına varıp karşısında 7 defa okuyup üstlerine üfleseler; o büyüğün muhabbeti o kimseye düşer, gönlü sever.
• Her kim bu şerefli ismi çok okusa; müşkül nesneler açılır. Gönlünde şüpheden eser kalmaz.
• Bir kimsenin başka bir kimseden dünyalık isteği olsa; Bu istek için Pazar günü güneş doğarken niyet edip 24 kez bu şerefli ismi okusa o isteği yerine gelir.
• Bir kimsenin sevdiği o’na boyun eğmese, o kimse önce gusül eder, temiz elbise giyer ve yenecek bir şey üzerine 120 defa bu ismi şerifi okuyup-üfleyip yedirirse isteğine kavuşur.

ÖNEMLİ NOT: Esma-i idrisiyye Şerhi İsim ve Havasları’nı okuduğunuz istek ve dileklerinizin helal dairesinde olmasına dikkat ediniz. Aksi sizin için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Bir Cevap Yazın