Çok Sıkıntılı Anlarımızda Okunması Gereken Dua

Çok Sıkıntılı Anlarımızda Okunması Gereken Dua

Alim ve arif Ahmed Zıyâeddîn Gümüşhânevî (kuddise sırruh) hazretlerinin eseri “Mecmuatü’l Ahzâb”da yer alan bu duâ şiddetli sıkıntılara marûz kalındığımızda okumamızı tavsiye ettiği duadır.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrâhmânirrahîm

“İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”

Dua’nın Manası

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

“Allâhım!  En özel sıfatın hakkı için, celâlinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin (ism-i a’zam) hakkı için, peygamberlerinin ma’sûmiyeti hakkı için, velîlerinin nûru hakkı için, şehîdlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasîb etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünyâ ve âhiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allahım! Hüseyin, dedesi, kardeşi, babası, annesi ve çocukları  hürmetine, beni içinde bulunduğum bu durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

Bir Cevap Yazın